PAOFarmacie: BIG-6 Cardiaal belast

Beschrijving

NB: ALLEEN ACCREDITATIE VOOR APOTHEKERS

Maakt onderdeel uit van cyclus: BIG 6 Klinische farmacotherapie

In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. Grondige farmacotherapeutische kennis, klinisch redeneren en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen zijn hierbij essentiële vaardigheden. Ook is een goede communicatie met de relevante partijen in het veld, zoals huisartsen en specialisten, een vereiste.

De cyclus BIG-6: Klinische farmacotherapie brengt op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze de kennis en competenties van de apotheker als behandelaar up-to-date. In zes nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door gespecialiseerde apothekers en artsen. Zo kan de apotheker optimaal invulling geven aan zijn rol als geneesmiddeldeskundige in de eerste lijn.

Module Cardiaal belast

Bij een medicatiereview is er vaak sprake van cardiale co-morbiditeit, zoals een supraventriculaire ritmestoornis, hartfalen of een doorgemaakt acuut coronair syndroom, al dan niet in combinatie met een percutane coronaire interventie. Het evalueren van de medicatie van deze patiënten kan een uitdaging zijn. In deze cursus komen onder andere de volgende vragen aan bod:

 • Welke vormen van hartfalen zijn er en hoe worden deze medicamenteus behandeld?
 • Welke ontstolling past bij de verschillende patiënten met atriumfibrilleren?
 • Hoe ziet optimale secundaire preventie na een acuut coronair syndroom er uit?
 • Is het zinvol om langdurig een combinatie van trombocytenaggregatieremmers te geven?

Deze nascholing is volgens ons nieuwe didactische model opgezet en ontwikkeld in onze nieuwe leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. Zo kunt u bijvoorbeeld eerst de kennismakingstoets maken om na te gaan wat uw ontwikkelpunten zijn. Op basis van de uitkomst krijgt u advies over de vervolgstap. Dat kan de e-learning zijn, de fysieke bijeenkomst of beide.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Het gehele leertraject bestaande uit een e-learning en een fysieke bijeenkomst
 • E-learning
 • De fysieke bijeenkomst

In de e-learning wordt specifiek ingegaan op hartfalen. Ondanks een toenemend aantal therapeutische opties, is de prognose van hartfalen nog altijd matig tot slecht en afhankelijk van het stadium. In veel gevallen is de prognose slechter dan specifieke vormen van kanker. Omdat u deze kwetsbare patiëntengroep veelvuldig kunt tegenkomen bij medicatiereviews wordt in de e-learning voornamelijk ingaan op de behandeling van chronisch hartfalen. Ook wordt de focus gelegd op de kliniek en behandeling van chronisch hartfalen.

Tijdens de fysieke bijeenkomst staat de farmaceutische zorg van de openbare apotheek voor patiënten met cardiale problematiek centraal. Deze bijeenkomst bestaat uit het volgende programma:

9.30-17.00 uur, ontvangst van 9.00-9.30 uur

 • wetenschappelijk gedeelte
 • praktische aanbevelingen
 • casuïstiek in werkgroepjes
 • nabespreken casuïstiek
 • oefenen in klinisch redeneren en communiceren.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u in staat om:

 • de huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven op het gebied van de belangrijkste cardiale indicatiegebieden in de eerste lijn;
 • weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische cardiale behandeling bij een medicatiebeoordeling;
 • risico’s en benefits af te wegen van een antitrombotische behandeling.

CanMeds

 • Farmaceutisch handelen
 • Communicatie
 • Kennis en Wetenschap

Datum

03-06-2020

Locatie

Utrecht

Kosten

€ 390,00 (Excl. 21% BTW)

Informatie & inschrijving

Inschrijven kan via de volgende link:

https://www.paofarmacie.nl/index.php?uid=2&cid=6509&did=6075

Evt. overige informatie (documenten en relevante links)

Kan bij een patiënt met polyfarmacie een medicatiereview doen en medicatieadviezen formuleren.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg

Kan de afweging maken of een geneesmiddel een therapeutische minderwaarde, gelijke waarde of meerwaarde heeft en voor vergoeding is aanmerking komt.

Type: Farmacotherapie

Subtype: Individuele patiëntenzorg