Dr. Jaap Wilting overleden

Op 17 februari 2021 is dr. Jaap Wilting overleden. Velen zullen hem kennen uit de tijd dat de FIGON, NVFW en het Top instituut Pharma zijn opgericht, mede danzij zijn doorzettingsvermogen. De FIGON is hem daar zeer erkentelijk voor. Een in memoriam is geplaatst door UIPS.


Zorginstituut publiceert de nieuwste Horizonscan Geneesmiddelen

Op 8 december heeft het Zorginstituut de nieuwste Horizonscan Geneesmiddelen gepubliceerd.


VIG biedt Actieplan infectieziekten aan

Op 3 december heeft de VIG een actieplan infectieziekten aangeboden aan de Tweede Kamer.


FIGON en COVID-19

Veel FIGON partners zijn druk bezig bij te dragen aan nieuwe diagnostica, geneesmiddelen en vaccins tegen SARS-CoV-2. Daarnaast dragen we ook graag bij aan de informatievoorziening over deze pandemie.

In deze KNAW webinar van 22 oktober 2020 leggen experts uit waar we staan aan het begin van de tweede golf.

ZonMW subsidieert onderzoek naar Corona en COVID-19.

De VIG richt zich op drie pijlers.

Het RIVM voert meerdere onderzoeken uit.

Het LACDR richt bestaande expertise op het nieuwe virus.

Het CBG organiseerde het grootste Corona spreekuur op 5 november 2020.

De NVZA heeft een landelijk coordinatiecentrum opgezet.

En onze voorzitter leidt een consortium voor onderzoek naar lange termijn effecten.

NTVG 28 april 2021: Was de AstraZeneca prikpauze proportioneel?


Prof.dr. Huib Ovaa overleden

Via de KNCV en ook de sectie Farmacochemie bereikte ons het zeer droevige bericht dat prof.dr. Huib Ovaa op 19 mei 2020 is overleden op de veel te jonge leeftijd van 46 jaar. Velen van ons zullen zich zijn keynote lecture tijdens de Dutch Medicines Days 2019 in de Stadsgehoorzaal Leiden herinneren. Hij was toen al ziek maar dat belette hem niet een inspirerende lezing te geven. Wij wensen allen die hem na stonden veel sterkte. 


IMI opent een nieuwe call

In januari heeft de Innovative Medicines Initiative een nieuwe call geopend. Het thema is "Open access drug development tools". Ook staat er een lijstje met "Future Topics" online.


PharmInvest zet farmaceutisch Nederland op de kaart

Vanwege de komst van de EMA naar Nederland heeft PharmInvest een Bidbook gemaakt, met daarin een overzicht van het Nederlandse biofarma-landschap.


FIGON start een cursus catalogus

13 mei 2017

Dankzij de inspanning van onder meer dr. Kees Kramers kan FIGON nu een cursus catalogus (Courses) aanbieden. Momenteel staan er cursussen op die vooral van belang zijn voor de NVKF&B vereniging, maar andere cursussen zijn ook welkom. 

Cursusinformatie kan worden verzonden aan info@figon.nl. Gebruik aub de volgende secties van informatie:

 

Naam cursus/opleidingsactiviteit

Plaats:

Tijd:

Kosten:

Korte beschrijving cursus (inclusief leerdoelen)

Informatie, inschrijving:

Eventuele overige informatie, documenten en relevante links:

Eindterm opleiding tot klinisch farmacoloog:


Hartstichting en ZonMw bundelen krachten in onderzoek naar betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren

23 december 2016
 

De Hartstichting en het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen stellen ieder 2,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren. In een gezamenlijke subsidieronde kunnen onderzoekers voorstellen indienen gericht op behandeling van deze ziekten. De ronde bestaat uit de onderdelen Grote Trials en Drug Rediscovery, waarvoor ieder specifieke criteria gelden.

 

Samenwerking leidt tot wezenlijke verbeteringen

De Hartstichting en ZonMw werken in deze subsidieronde samen om een betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren dichterbij te brengen. Beide ziekten zijn vaak niet goed te behandelen; patiënten houden last van klachten en krijgen te maken met ernstige complicaties. Het doel is om behandelingen te ontwikkelen die binnen 5 tot 10 jaar leiden tot wezenlijke verbeteringen voor mensen met hartfalen en boezemfibrilleren.

 

Onderzoeksagenda Hartstichting gericht op goede kwaliteit van leven
Een betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren is een van de topprioriteiten van de Hartstichting en onderdeel van haar Onderzoeksagenda. Deze is in 2014 opgesteld samen met wetenschappers, zorgverleners, patiënten, vrijwilligers, donateurs en het Nederlandse publiek. Met deze aanpak wil de Hartstichting wetenschappelijke doorbraken realiseren waar de samenleving behoefte aan heeft én die grote impact hebben op het leven van mensen met hart- en vaatproblemen en hun naasten.

 

Ambitie: ouder worden met kwaliteit van leven

De Hartstichting wil ervoor zorgen dat mensen met hartfalen of boezemfibrilleren met een goede kwaliteit van leven ouder worden. De ambitie is gericht op het ontwikkelen van betere behandelingen en ervoor te zorgen dat deze zo snel mogelijk worden geïmplementeerd in de zorg. Hierdoor kunnen mensen met minder klachten leven en wordt de versnelde veroudering van het hart afgeremd of zelfs gestopt. De eerste doelen wil de Hartstichting uiterlijk in 2025 bereikt hebben.

 

Goed Gebruik Geneesmiddelen: effectiever, veiliger en doelmatiger

Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is in 2012 gestart om lacunes in het onderzoek naar bestaande geneesmiddelen te dichten en heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg, zowel op het niveau van het geneesmiddel alsook op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Een manier om dit te bewerkstelligen is het ontsluiten van het grote potentieel aan toepassingen van bestaande geneesmiddelen bij nieuwe indicaties. De subsidieronde in samenwerking met de Hartstichting draagt hiertoe bij, brengt een oplossing dichterbij voor het groeiend aantal mensen dat aan hartfalen en boezemfibrilleren lijdt en kan mogelijk leiden tot beheersing van de zorgkosten.

 

Welke subsidiemogelijkheden zijn er?

In de procedure wordt gewerkt met één subsidieronde waarin twee type projecten kunnen worden ingediend. Vanwege de verschillen in de vereisten voor de twee types zijn er verschillende oproepteksten en formulieren voor de indiening. U wordt verzocht een zorgvuldige afweging en keuze  te maken en bij twijfel contact op te nemen met ZonMw. 

 

In deze subsidieronde is budget beschikbaar voor:

A. Grote Trials

Dit onderdeel is specifiek bedoeld voor grote studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk gericht op de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk bij de indicaties hartfalen en boezemfibrilleren. De resultaten van de studie moeten nationaal direct implementeerbaar zijn. Van de implementatie wordt een substantiële impact op gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit van zorg verwacht. De route naar implementatie is duidelijk in de aanvraag aangegeven.
Subsidieoproep deel A: Grote Trials


B. Drug Rediscovery

Dit onderdeel betreft projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van  bestaande geneesmiddelen (niet onder patent) bij de (voor deze middelen nog niet geregistreerde) indicaties hartfalen en boezemfibrilleren.

Subsidieoproep deel B: Drug Rediscovery
 

Webinar
Op donderdag 12 januari 2017 organiseert ZonMw van 16.00 - 18.00 uur een (gratis) webinar over de subsidieronde die het GGG-programma samen met de Hartstichting heeft opengesteld voor onderzoek gericht op de ziekten hartfalen en boezemfibrilleren, bestaande uit 2 onderdelen: Grote Trials en Drug Rediscovery. Tijdens dit webinar krijgt u meer informatie over de subsidieronde, over de twee typen projecten en is er gelegenheid om uw vragen te stellen. U kunt zich voor dit webinar aanmelden via: https://zonmw.webinargeek.com/webinar-ggg-hartstichting. U krijgt vooraf een link gemaild zodat u kunt deelnemen.
 
Informatie
Daarnaast kunt u voor vragen terecht bij: GGG-team, telefoon: 070 - 349 53 00, email: geneesmiddelen@zonmw.nl.


Figon travel awards

FIGON is pleased to announce that to help promote Innovative Research of Netherlands the Federation will support Members of Scientific Societies or of Graduate Schools by sponsoring  FIGON travel awards for young scientists (PhD, postdoc, last year master students) who present their work at international meetings related to Innovative Drug Research (conferences; symposia or workshops) .

Each FIGON Travel Award shall be supported with a grant award of EUR 500. Guidelines for application can be found here as pdf and as word document.

The travel awards are made possible by the "Stichting 100 jaar Farmacologie".

 


FIGON vernieuwt bestuur

Tijdens de FIGON geneesmiddelendagen is prof. dr. Anke Hilse Maitland-van der Zee geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van FIGON, de Federatie voor Innovatief Geneesmiddelonderzoek Nederland.

Zij volgt prof. dr. Aletta Kraneveld op, die na vijf jaar afscheid nam van FIGON. Professor Maitland is hoogleraar Precision Medicine bij de afdeling Longziekten van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Daarnaast heeft de Federatie ook een nieuwe secretaris. Dr. Ed Moret, directeur van het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences neemt deze rol over van dr. Werner Most.


Dutch Clinical Trial Foundation heet voortaan Dutch Clinical Research Foundation.

Dutch Clinical Trial Foundation heet voortaan Dutch Clinical Research Foundation.


Werkgebied breder dan alleen clinical trials.


Tijdens haar jaarlijkse congres van 5 oktober jl. heeft de Dutch Clinical Trial Foundation (DCTF) aangekondigd dat deze stichting voortaan verder gaat onder de naam Dutch Clinical Research Foundation, DCRF.


Paul Smits, decaan en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc, en voorzitter van de DCRF, legde bij de opening van het congres uit dat de ontwikkeling die de DCTF de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, ertoe heeft geleid dat het huidige werkgebied van de stichting veel breder is dan alleen clinical trials. Om die reden is de naam veranderd in Dutch Clinical Research Foundation.


Een aantal jaar geleden heeft de toenmalige DCTF een Masterplan opgesteld. De uitvoering van het plan heeft geresulteerd in de huidige vorm, met de diverse werkgroepen die onder meer hard werken aan:

- het verbeteren van de voorwaarden voor het snel en kwalitatief goed laten verlopen van klinische studies, onder meer door het standaardiseren van documenten, waaronder de PIF en de CTA;

- het optimaliseren van het werven van proefpersonen;

- het optimaliseren van de toegankelijkheid van het EPD voor klinisch onderzoek;

- het optimaliseren van kennis en vaardigheden van professionals die zich bezig houden met klinisch onderzoek.


De DCRF verbindt alle partijen die betrokken zijn bij klinisch onderzoek, en stimuleert hen om samen te werken, zodat effectieve en veilige behandelmethoden snel beschikbaar zijn voor patiënten.


Deze structuur en de inspanningen van vele vrijwilligers hebben tot gevolg dat de DCRF nieuwe activiteiten onder haar hoede heeft gekregen. De vrijwilligers tonen die inzet naast hun vaak intensieve baan bij een van de aangesloten organisaties.


Zo is in mei van dit jaar, in samenwerking met VWS en de CCMO, het ‘ECTR’-project gestart. Het project heeft tot doel om iedereen die in Nederland betrokken is bij klinisch onderzoek, te informeren over de gevolgen van de wetsverandering voor onderzoek met geneesmiddelen ten gevolge van de ECTR. Deze European Clinical Trial Regulation wordt naar verwachting in oktober 2018 van kracht. (http://dcrfonline.nl/ectr/).


Per 1 juli 2016 is het beheer van de toetsingsprocedure en het Normenkader nietWMO-plichtig geneesmiddelenonderzoek geïnitieerd of gefinancierd door geneesmiddelbedrijven, ondergebracht bij de DCRF (http://nwmostudies.nl).


De toekenning van deze belangrijke taken geeft aan dat de stichting de goede koers gekozen heeft en dat de nieuwe naam DCRF de vlag is die de lading dekt.
 

Over de DCRF


De Dutch Clinical Research Foundation, kortweg DCRF, is een stichting die zich ten doel heeft gesteld om klinisch onderzoek maximaal te faciliteren zodat waardevolle kennis en wetenschap zo snel als mogelijk ten goede komt aan de patiënt.


De DCRF heeft de ambitie de aantrekkelijkheid van Nederland als klinisch onderzoeksland te optimaliseren. De stichting wil zorgen dat ons land niet alleen wereldwijd volop aanwezig is en blijft bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, vaccins en medische hulpmiddelen, maar ook een leidende rol speelt bij klinisch-wetenschappelijk onderzoek in een meer brede zin.

www.dcrfonline.nl


Nefarma wordt ‘Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen’

Nefarma wordt ‘Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen’
05-09-2016

Nefarma gaat verder als de ‘Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen’. De huidige ondertitel van Nefarma vervangt daarmee de naam Nefarma.
 

De nieuwe naam benadrukt wie en wat we willen zijn: een betrouwbare partner in de zorg en een kwaliteitsvereniging die zich bezig houdt met innovatieve geneesmiddelen. Een vereniging die de samenwerking en verbinding met andere partijen zoekt. Dit komt ook tot uitdrukking in ons nieuwe logo, waarbij de twee cirkels staan voor verbinding.
 

De naam en huisstijl worden tijdens de jaarlijkse Septemberborrel gepresenteerd. De komende maanden wordt de nieuwe huisstijl gefaseerd ingevoerd.
 

Nieuwe nieuwsbrief
Bij een nieuwe naam en huisstijl hoort ook een nieuwe nieuwsbrief. Vanaf vandaag ontvangen alle leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen een nieuwe nieuwsbrief. Ook niet leden kunnen de nieuwsbrief ontvangen.
 

Met deze nieuwe nieuwsbrief willen we de activiteiten van de vereniging meer onder de aandacht brengen en nog beter aansluiten bij de informatiebehoefte van onze leden en stakeholders. Deze  nieuwsbrief bevat de belangrijkste actualiteiten en wordt daarnaast gevuld met verenigingsnieuws, blogs en infographics, een agenda en internationaal nieuws.  
 

De nieuwsbrief wordt twee keer per week verstuurd, op dinsdag en donderdag. Daarnaast blijven we dagelijks online nieuws plaatsen. Berichten die specifiek voor onze leden zijn worden geplaatst onder het leden- label.
 

Ideeën, tips of suggesties voor de nieuwsbrief? Deze kunt u mailen naar redactie@innovatievegeneesmiddelen.nl


Nieuws ZonMw - STIP Ronde 3: verbetering farmacotherapeutische zorg door zorgketen heen

STIP Ronde 3: verbetering farmacotherapeutische zorg door zorgketen heen
Subsidieronde ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

 

Het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft STIP Ronde 3 opengesteld voor het indienen van projectideeën. Deze subsidieronde voor praktijkgerichte projecten – Stimulering Toepassing In de Praktijk (STIP) – bestaat naast de tevens opengestelde Open Ronde 6.
 

Criteria STIP Ronde 3

Voor de GGG STIP Ronde geldt dat een relevante vraag of breed onderkend probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn. In STIP Ronde 3 ligt de nadruk op verbetering van de farmacotherapeutische zorg door de zorgketen heen. Financiering is beschikbaar voor projecten waarbij doelgroepen die vooral in de eerste lijn behandeld worden centraal staan. In de projecten moet implementatie van een interventie op een beperkte schaal gerealiseerd en geëvalueerd worden. Het project dient een concreet eindproduct (bijvoorbeeld een draaiboek) op te leveren waarmee grootschalige implementatie gerealiseerd kan worden.
 

Planning STIP Ronde 3
Sinds medio juli 2016 is de oproep voor deze praktijkgerichte (STIP) ronde opengesteld en gepubliceerd op de subsidiekalender van de ZonMw-website. Hierin staan het tijdpad en de criteria vermeld waaraan een projectidee moet voldoen.

De sluitingsdatum voor indiening van projectideeën is dinsdag 11 oktober 2016, 14.00 uur.
 

Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen. GGG richt zich hiermee op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg, zowel op het niveau van het geneesmiddel alsook op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Op dit moment staan er GGG-subsidieoproepen open voor: Open Ronde 6, STIP Ronde 3 en Drug Rediscovery Ronde 1 (zie subsidiekalender).
 

Meer informatie over GGG, de GGG-subsidierondes en ZonMw?

Kijk op de programmawebsite.

Via het secretariaat 070 349 53 00) of [E-mail] geneesmiddelen@zonmw.nl, kunt u contact opnemen met de programmamedewerkers.
 

Contactpersoon ZonMw/GGG:

Voor inhoudelijke vragen over de GGG STIP Ronde 3: Kees-Jan den Heijer, programmasecretaris GGG, 070 349 54 76, geneesmiddelen@zonmw.nl.

 


Dick de Zeeuw (oud voorzitter FIGON) wint de Saal van Zwanenberg prijs

Professor dr. Dick de Zeeuw, klinisch farmacoloog in het UMCG en oud voorzitter van FIGON, heeft op de Dr. Saal van Zwanenberg Prijs 2015 van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen ontvangen. Hij krijgt de prijs voor zijn gehele onderzoeks-oeuvre dat heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vernieuwende diagnostiek voor een betere individuele behandeling van diabetespatiënten.

Curriculum Vitae

Dick de Zeeuw (1951, Den Haag) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1980 op onderzoek naar renale hypertensie. Hij is hoofd van de onderzoeksgroep Klinische Farmacie en Farmacologie van het UMCG en directeur van GUIDE, het Groningse onderzoeksinstituut op het gebied van chronische ziekten en geneesmiddelen. 

Dr. Saal van Zwanenberg Prijs

De Dr. Saal van Zwanenberg Prijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als ereprijs aan een onderzoeker die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat direct of indirect heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of de processen die daar rondom plaatsvinden. Aan de prijs is een geldbedrag van €25.000 verbonden. De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1964.

Namens het hele bestuur van de FIGON feliciteren wij Dick met deze prijs! 

Lees hier meer http://www.khmw.nl/actueel/dr-saal-van-zwanenberg-prijs-2015/188.

en:

 https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/prestigieuze-oeuvreprijs-voor-umcg-onderzoeker-dick-de-zeeuw.aspx

 


European Federation for Pharmaceutical Sciences

In 2015 is FIGON officieel lid geworden van de European Federation For Pharaceutical Sciences (EUFEPS).

Klik hier voor de website van EUFEPS.


Feitenkaart geneesmiddelenonderzoek

Deze kaart geeft een overzicht van beschikbare feiten en cijfers rond geneesmiddelenonderzoek. De kaart is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, interviews en denksessies met deskundigen. Met dank aan alle deskundigen voor hun denkwerk.

Bekijk feitenkaart


Topsector Life Sciences & Health

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de regering een nieuwe industrie beleid in negen innovatief onderzoek sectoren aangekondigd. Voor elk van deze zogenaamde Top gebieden sector een plan zal worden ontworpen door de industrie, universiteiten en de overheid.


Life Sciences & Health

Graag wijzen we u op deze activiteit in het kader van de topsector Life Sciences & Health:


- De LSH Impuls voor publiek-private samenwerking, call via ZonMw:

 

Ga naar de website


Galenusprijzen voor dr. Enrico Mastrobattista en Takeda

Op 6 juni 2013 zijn bij ZonMW in Den Haag de Galenusprijzen uitgereikt. Dr. Enrico Mastrobattista (Universiteit Utrecht) kreeg uit handen van prof. dr. Pauline Meurs (voorzitter ZonMW) de Galenus Researchprijs 2013. Deze bestaat uit een gouden medaille en een geldbedrag van € 5.500. Mr Frank de Grave (voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten) reikte de Galenus Geneesmiddelenprijs uit aan het farmaceutische bedrijf Takeda.
 

Ga naar de website


Uitvoering van kader voor de beoordeling van de niet-interventionele studies:

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en tertiaire medische academische ziekenhuizen hebben het initiatief genomen voor de uitvoering van het kader van de beoordeling van de niet-interventionele studies in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Nefarma, ACRON, Nederland Organisatie van Gezondheid en Ontwikkeling en medisch ethische commissies genomen.


Persbericht: Fusie CTMM en TI Pharma stimulans voor medische innovaties

Technologische Topinstituten gaan verder als één organisatie voor publiekprivate samenwerking voor innovaties in de gezondheidszorg.

Technologische Topinstituten CTMM (Center for Translational Molecular Medicine) en TI Pharma bundelen de krachten en gaan verder als één organisatie. De fusie is het antwoord op de toenemende verwevenheid van geneesmiddelen en medische technologie.

Bekijk persbericht


Vooraankondiging

Debatavond 20 november 2014, 20.00-22.00, De Balie, Amsterdam

Het is tijd voor een gemeenschappelijke aanpak van chronische ziekten!
Door de vergrijzing van de bevolking zien we een steile toename in het aantal patiënten met een chronische ziekte. Voor deze patiënten verandert het leven ingrijpend. Chronische ziekten drukken ook meer en meer op de zorgkosten. Kennis van de immunologie heeft al bijgedragen aan nieuwe behandelingen voor patiënten met reumatoïde artritis en patiënten met kanker.

 

Download brochure


European College of Neuropsychopharmacology workshop voor Junior wetenschappers in Europa

De volgende ECNP workshop zal op 12-15 worden gehouden maart 2015 in Nice, Frankrijk.

 

Ga naar de website


Galenusprijzen voor dr. Paul Würdinger en Vertex Pharmaceuticals

Voor het eerst zijn op de FIGON Dutch Medicines Days de jaarlijkse Galenusprijzen uitgereikt. Winnaars waren dr. Tom Würdinger (VUMC, winnaar van de Galenus Researchprijs) en het bedrijf Vertex (voor het geneesmiddel ivacaftor, een middel tegen taaislijmziekte). 

De Galenusprijzen bestaan uit 2 prijzen: de Galenus Researchprijs is een prestigieuze jaarlijkse prijs voor jonge onderzoekers en bekroont een wetenschappelijk onderzoek dat van grote betekenis is voor en direct betrekking heeft op fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek. Daarbij gaat het om een onderzoek dat inzake omvang en relevantie aanzienlijk uitstijgt boven werk verricht in het kader van een promotie. De Galenus Researchprijs bestaande uit een gouden medaille en een geldprijs ter waarde van € 5.000. De Galenus Geneesmiddelenprijs bestaande uit een gouden medaille, beloont het meest betekenisvolle en innovatieve geneesmiddel voor humaan gebruik.

Dr. Würdinger kreeg de Galenus researchprijs voor zijn baanbrekende onderzoek. “Zijn research spitst zich toe op fundamenteel en translationeel neuro-oncologisch onderzoek met een bijzondere interesse in RNA-biologie en preclinical imaging”, aldus de jury vertegenwoordigt door voorzitter Paul Smits over Würdinger. “Met zijn track record, doorzettingsvermogen en ambitie verdient hij dubbel en dwars deze mooie Galenusprijs.”

Wouter Bos, bestuursvoorzitter van het VUMC, reikte de Galenus Geneesmiddelenprijs 2014 uit aan een vertegenwoordiger van het bedrijf Vertex Pharmaceuticals voor ivacaftor. Dit middel kan gebruikt worden voor behandeling van de zeldzame ziekte Cystic Fibrosis, in Nederland beter bekend onder de naam taaislijmziekte. De juryleden waren onder de indruk van het rationele concept dat ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van dit middel. ‘Door de combinatie van mechanism-based en evidence-based medicine is dit geneesmiddel een prachtig voorbeeld van Personalized Medicine’, aldus het juryrapport.

Over de Galenusprijzen
De Galenusprijzen werden in Nederland voor het eerst in 1993 uitgereikt en zijn sinds 2010 onder auspiciën van de Stichting Galenusprijs Nederland. Sponsors zijn onder andere Nefarma, ZonMw en Van Zuiden Communications B.V. De onafhankelijke jury bestaat uit wetenschappers en bestuurders van openbare lichamen in de medische sector.

 

 

Downloads

 

 Juryrapport voor de Galenus Geneesmiddelenprijs 2014

 

 Juryrapport voor dr. Tom Würdinger, winnaar van de prijs

 

 Persbericht Galenus Geneesmiddelenprijs 2014


Snel en effectief ingrijpen dankzij ziekte-overstijgend immunologisch onderzoek

Het probleem - Door de vergrijzing van de bevolking groeit het aantal mensen met chronische ziekten. Dit gaat gepaard met sterk stijgende zorgkosten.
De oplossing - Als we de kennis van ziekte-overstijgende immunologische processen bijeen brengen, kunnen we sturen op de identificatie van vroege biomarkers en op adequate behandeling. Zo bevorderen we het gezond ouder worden.
De weg er naar toe - Stimuleren van ziekte-overstijgend onderzoek naar de onderliggende immunologische processen.

 

Download brochure - Download uitnodiging