Werkwijze: ons ABC

Aanhaken. In Nederland zijn diverse academische kenniscentra bezig met toonaangevend regulatoir onderzoek. Ook binnen onze overheidsinstellingen is bijzonder veel kennis en kunde op het gebied van regelgeving en geneesmiddelonderzoek. Farmaceutische bedrijven in Nederland gaan niet zelden de dialoog aan met de regulatoire autoriteiten over knelpunten en gebruiken nationaal en internationaal actief podia om deze te onderzoeken. Aanhaken op nationaal niveau versterkt de toegangspoort naar Europa.
 

Bundelen van krachten op onderzoek. Ondanks haar vooraanstaande rol in regulatory science, vindt er tot op heden maar beperkt kennisoverdracht plaats tussen de verschillende actoren in Nederland. Het RSNN stelt zich ten doel regulatory science vanuit verschillende invalshoeken te bundelen om zo niet alleen binnen Nederland regulatory science te bevorderen en toe te passen, maar ook buiten haar landsgrenzen. Deze gezamenlijke aanpak via een publiek-private samenwerking is nodig om geneesmiddelen efficiënt en doelmatig te reguleren en in Nederland op de markt te laten komen. Vooruitlopend op de routekaart van de ‘adaptive pathways’ die zich op dit moment ontwikkelt in Europa, stelt RSNN zich ten doel om samen oplossingen te vinden voor gezamenlijke uitdagingen gericht op het Nederlandse systeem in de context van Europa. Inbreng van alle actoren binnen dit proces is essentieel. Wetenschappelijk onderzoek is daarin de basis die moet leiden tot aanbevelingen over beleidstoepassingen en aanpassingen in de zorg.
 

Communiceren. Binnen en buiten Nederland kan RSNN optreden als klankbord voor Europese consortia op het gebied van geneesmiddelenonderzoek en regulatie. Voorbeelden zijn het Innovative Medicines Innitiative en het Horizon 2020 programma. Door Europees en internationaal aansluiting te zoeken kan RSNN met haar onderzoeksresultaten naar buiten treden en een bijdrage leveren in Europese gremia.